[نرم افزار] دانلود EViews v10.0 Build 070717 x86/x64 – نرم افزار تخمین سیستم‌ها و مدل‌های اقتصادی، مخصوص دانشجویان و اساتید رشته اقتصاد

[ad_1]

EViews offers a extensive array of powerful features for data handling, statistics and econometric analysis, forecasting and simulation, data presentation, and programming. While we can’t possibly list everything, the following list offers a glimpse at the important EViews features:

Basic Data Handling:
– Numeric, alphanumeric (string), and date series; value labels.
– Extensive library of operators and statistical, mathematical, date and string functions.
– Powerful language for expression handling and transforming existing data using operators and functions.
– Samples and sample objects facilitate processing on subsets of data.
– Support for complex data structures including regular dated data, irregular dated data, cross-section data with observation identifiers, dated, and undated panel data.
– Multi-page workfiles.
– EViews native, disk-based databases provide powerful query features and integration with EViews workfiles.
– Convert data between EViews and various spreadsheet, statistical, and database formats, including (but not limited to): Microsoft Access® and Excel® files (including .XSLX and .XLSM), Gauss
– Dataset files, SAS® Transport files, SPSS native and portable files, Stata
– files, Tableau®, raw formatted ASCII text or binary files, HTML, or ODBC databases
– and queries (ODBC support is provided only in the Enterprise Edition).
– OLE support for linking EViews output, including tables and graphs, to other packages, including Microsoft Excel®, Word® and Powerpoint®.
– OLEDB support for reading EViews workfiles and databases using OLEDB-aware clients or custom programs.
– Support for FRED® (Federal Reserve Economic Data), World Bank, and EuroStat databases. Enterprise Edition support for Global Insight DRIPro and DRIBase, Haver Analytics® DLX®, FAME, EcoWin, Bloomberg®, EIA®, CEIC®, Datastream®, FactSet®, and Moody’s Economy.com databases.
– The EViews Microsoft Excel® Add-in allows you to link or import data from EViews workfiles and databases from within Excel.
– Drag-and-drop support for reading data; simply drop files into EViews for automatic conversion and linking of foreign data and metadata into EViews workfile format.
– Powerful tools for creating new workfile pages from values and dates in existing series.
– Match merge, join, append, subset, resize, sort, and reshape (stack and unstack) workfiles.
– Easy-to-use automatic frequency conversion when copying or linking data between pages of different frequency.
– Frequency conversion and match merging support dynamic updating whenever underlying data change.
– Auto-updating formula series that are automatically recalculated whenever underlying data change.
– Easy-to-use frequency conversion: simply copy or link data between pages of different frequency.
– Tools for resampling and random number generation for simulation. Random number generation for 18 different distribution functions using three different random number generators.
– Support for cloud drive access, allowing you to open and save file directly to Dropbox, OneDrive, Google Drive and Box accounts.

Time Series Data Handling:
– Integrated support for handling dates and time series data (both regular and irregular).
– Support for common regular frequency data (Annual, Semi-annual, Quarterly, Monthly, Bimonthly, Fortnight, Ten-day, Weekly, Daily – 5 day week, Daily – 7 day week).
– Support for high-frequency (intraday) data, allowing for hours, minutes, and seconds frequencies. In addition, there are a number of less commonly encountered regular frequencies, including Multi-year, Bimonthly, Fortnight, Ten-Day, and Daily with an arbitrary range of days of the week.
– Specialized time series functions and operators: lags, differences, log-differences, moving averages, etc.
– Frequency conversion: various high-to-low and low-to-high methods.
– Exponential smoothing: single, double, Holt-Winters, and ETS smoothing.
– Built-in tools for whitening regression.
– Hodrick-Prescott filtering.
– Band-pass (frequency) filtering: Baxter-King, Christiano-Fitzgerald fixed length and full sample asymmetric filters.
– Seasonal adjustment: Census X-13, STL Decomposition, MoveReg, X-12-ARIMA, Tramo/Seats, moving average.
– Interpolation to fill in missing values within a series: Linear, Log-Linear, Catmull-Rom Spline, Cardinal Spline.

Statistics
Basic:

– Basic data summaries; by-group summaries.
– Tests of equality: t-tests, ANOVA (balanced and unbalanced, with or without heteroskedastic variances.), Wilcoxon, Mann-Whitney, Median Chi-square, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-test, Siegel-Tukey, Bartlett, Levene, Brown-Forsythe.
– One-way tabulation; cross-tabulation with measures of association (Phi Coefficient, Cramer’s V, Contingency Coefficient) and independence testing (Pearson Chi-Square, Likelihood Ratio G^2).
– Covariance and correlation analysis including Pearson, Spearman rank-order, Kendall’s tau-a and tau-b and partial analysis.
– Principal components analysis including scree plots, biplots and loading plots, and weighted component score calculations.
– Factor analysis allowing computation of measures of association (including covariance and correlation), uniqueness estimates, factor loading estimates and factor scores, as well as performing estimation diagnostics and factor rotation using one of over 30 different orthogonal and oblique methods.
– Empirical Distribution Function (EDF) Tests for the Normal, Exponential, Extreme value, Logistic, Chi-square, Weibull, or Gamma distributions (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson).
– Histograms, Frequency Polygons, Edge Frequency Polygons, Average Shifted Histograms, CDF-survivor-quantile, Quantile-Quantile, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots.
– Scatterplots with parametric and non-parametric regression lines (LOWESS, local polynomial), kernel regression (Nadaraya-Watson, local linear, local polynomial)., or confidence ellipses.

Time Series:
– Autocorrelation, partial autocorrelation, cross-correlation, Q-statistics.
– Granger causality tests, including panel Granger causality.
– Unit root tests: Augmented Dickey-Fuller, GLS transformed Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron, as well as tests for unit roots with breakpoints.
– Cointegration tests: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Park added variables, and Hansen stability.
– Independence tests: Brock, Dechert, Scheinkman and LeBaron
– Variance ratio tests: Lo and MacKinlay, Kim wild bootstrap, Wright’s rank, rank-score and sign-tests. Wald and multiple comparison variance ratio tests (Richardson and Smith, Chow and Denning).
– Long-run variance and covariance calculation: symmetric or or one-sided long-run covariances using nonparametric kernel (Newey-West 1987, Andrews 1991), parametric VARHAC (Den Haan and Levin 1997), and prewhitened kernel (Andrews and Monahan 1992) methods. In addition, EViews supports Andrews (1991) and Newey-West (1994) automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for VARHAC and prewhitening estimation.

Panel and Pool:
– By-group and by-period statistics and testing.
– Unit root tests: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri.
– Cointegration tests: Pedroni, Kao, Maddala and Wu.
– Panel within series covariances and principal components.
– Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality tests.
– Cross-section dependence tests.

Estimation
Regression:

– Linear and nonlinear ordinary least squares (multiple regression).
– Linear regression with PDLs on any number of independent variables.
– Robust regression.
– Analytic derivatives for nonlinear estimation.
– Weighted least squares.
– White and other heteroskedasticity consistent, and Newey-West robust standard errors. HAC standard errors may be computed using nonparametric kernel, parametric VARHAC, and prewhitened kernel methods, and allow for Andrews and Newey-West automatic bandwidth selection methods for kernel estimators, and information criteria based lag length selection methods for VARHAC and prewhitening estimation.
– Clustered standard errors.
– Linear quantile regression and least absolute deviations (LAD), including both Huber’s Sandwich and bootstrapping covariance calculations.
– Stepwise regression with seven different selection procedures.
– Threshold regression including TAR and SETAR, and smooth threshold regression including STAR.
– ARDL estimation, including the Bounds Test approach to cointegration.

ARMA and ARMAX:
– Linear models with autoregressive moving average, seasonal autoregressive, and seasonal moving average errors.
– Nonlinear models with AR and SAR specifications.
– Estimation using the backcasting method of Box and Jenkins, conditional least squares, ML or GLS.
– Fractionally integrated ARFIMA models.

Instrumental Variables and GMM:
– Linear and nonlinear two-stage least squares/instrumental variables (2SLS/IV) and Generalized Method of Moments (GMM) estimation.
– Linear and nonlinear 2SLS/IV estimation with AR and SAR errors.
– Limited Information Maximum Likelihood (LIML) and K-class estimation.
– Wide range of GMM weighting matrix specifications (White, HAC, User-provided) with control over weight matrix iteration.
– GMM estimation options include continuously updating estimation (CUE), and a host of new standard error options, including Windmeijer standard errors.
– IV/GMM specific diagnostics include Instrument Orthogonality Test, a Regressor Endogeneity Test, a Weak Instrument Test, and a GMM specific breakpoint test.

ARCH/GARCH:
– GARCH(p,q), EGARCH, TARCH, Component GARCH, Power ARCH, Integrated GARCH.
– The linear or nonlinear mean equation may include ARCH and ARMA terms; both the mean and variance equations allow for exogenous variables.
– Normal, Student’s t, and Generalized Error Distributions.
– Bollerslev-Wooldridge robust standard errors.
– In- and out-of sample forecasts of the conditional variance and mean, and permanent components.

Limited Dependent Variable Models:
– Binary Logit, Probit, and Gompit (Extreme Value).
– Ordered Logit, Probit, and Gompit (Extreme Value).
– Censored and truncated models with normal, logistic, and extreme value errors (Tobit, etc.).
– Count models with Poisson, negative binomial, and quasi-maximum likelihood (QML) specifications.
– Heckman Selection models.
– Huber/White robust standard errors.
– Count models support generalized linear model or QML standard errors.
– Hosmer-Lemeshow and Andrews Goodness-of-Fit testing for binary models.
– Easily save results (including generalized residuals and gradients) to new EViews objects for further analysis.
– General GLM estimation engine may be used to estimate several of these models, with the option to include robust covariances.

Panel Data/Pooled Time Series, Cross-Sectional Data:

– Linear and nonlinear estimation with additive cross-section and period fixed or random effects.
– Choice of quadratic unbiased estimators (QUEs) for component variances in random effects models: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn.
– 2SLS/IV estimation with cross-section and period fixed or random effects.
– Estimation with AR errors using nonlinear least squares on a transformed specification
– Generalized least squares, generalized 2SLS/IV estimation, GMM estimation allowing for cross-section or period heteroskedastic and correlated specifications.
– Linear dynamic panel data estimation using first differences or orthogonal deviations with period-specific predetermined instruments (Arellano-Bond).
– Panel serial correlation tests (Arellano-Bond).
– Robust standard error calculations include seven types of robust White and Panel-corrected standard errors (PCSE).
– Testing of coefficient restrictions, omitted and redundant variables, Hausman test for correlated random effects.
– Panel unit root tests: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher-type tests using ADF and PP tests (Maddala-Wu, Choi), Hadri.
– Panel cointegration estimation: Fully Modified OLS (FMOLS, Pedroni 2000) or Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS, Kao and Chaing 2000, Mark and Sul 2003).
– Pooled Mean Group (PMG) estimation.

Generalized Linear Models:
– Normal, Poisson, Binomial, Negative Binomial, Gamma, Inverse Gaussian, Exponential Mena, Power Mean, Binomial Squared families.
– Identity, log, log-complement, logit, probit, log-log, complimentary log-log, inverse, power, power odds ratio, Box-Cox, Box-Cox odds ratio link functions.
– Prior variance and frequency weighting.
– Fixed, Pearson Chi-Sq, deviance, and user-specified dispersion specifications. Support for QML estimation and testing.
– Quadratic Hill Climbing, Newton-Raphson, IRLS – Fisher Scoring, and BHHH estimation algorithms.
– Ordinary coefficient covariances computed using expected or observed Hessian or the outer product of the gradients. Robust covariance estimates using GLM, HAC, or Huber/White methods.

Single Equation Cointegrating Regression:
– Support for three fully efficient estimation methods, Fully Modified OLS (Phillips and Hansen 1992), Canonical Cointegrating Regression (Park 1992), and Dynamic OLS (Saikkonen 1992, Stock and Watson 1993
– Engle and Granger (1987) and Phillips and Ouliaris (1990) residual-based tests, Hansen’s (1992b) instability test, and Park’s (1992) added variables test.
– Flexible specification of the trend and deterministic regressors in the equation and cointegrating regressors specification.
– Fully featured estimation of long-run variances for FMOLS and CCR.
– Automatic or fixed lag selection for DOLS lags and leads and for long-run variance whitening regression.
– Rescaled OLS and robust standard error calculations for DOLS.

User-specified Maximum Likelihood:
– Use standard EViews series expressions to describe the log likelihood contributions.
– Examples for multinomial and conditional logit, Box-Cox transformation models, disequilibrium switching models, probit models with heteroskedastic errors, nested logit, Heckman sample selection, and Weibull hazard models.

Systems of Equations:
Basic:

– Linear and nonlinear estimation.
– Least squares, 2SLS, equation weighted estimation, Seemingly Unrelated Regression, and Three-Stage Least Squares.
– GMM with White and HAC weighting matrices.
– AR estimation using nonlinear least squares on a transformed specification.
– Full Information Maximum Likelihood (FIML).

VAR/VEC:
– Estimate structural factorizations in VARs by imposing short- or long-run restrictions, or both.
– Bayesian VARs.
– Impulse response functions in various tabular and graphical formats with standard errors calculated analytically or by Monte Carlo methods.
– Impulse response shocks computed from Cholesky factorization, one-unit or one-standard deviation residuals (ignoring correlations), generalized impulses, structural factorization, or a user-specified vector/matrix form.
– Historical decomposition of standard VAR models.
– Impose and test linear restrictions on the cointegrating relations and/or adjustment coefficients in VEC models.
– View or generate cointegrating relations from estimated VEC models.
– Extensive diagnostics including: Granger causality tests, joint lag exclusion tests, lag length criteria evaluation, correlograms, autocorrelation, normality and heteroskedasticity testing, cointegration testing, other multivariate diagnostics.

Multivariate ARCH:
– Conditional Constant Correlation (p,q), Diagonal VECH (p,q), Diagonal BEKK (p,q), with asymmetric terms.
– Extensive parameterization choice for the Diagonal VECH’s coefficient matrix.
– Exogenous variables allowed in the mean and variance equations; nonlinear and AR terms allowed in the mean equations.
– Bollerslev-Wooldridge robust standard errors.
– Normal or Student’s t multivariate error distribution
– A choice of analytic or (fast or slow) numeric derivatives. (Analytics derivatives not available for some complex models.)
– Generate covariance, variance, or correlation in various tabular and graphical formats from estimated ARCH models.

State Space:
– Kalman filter algorithm for estimating user-specified single- and multiequation structural models.
– Exogenous variables in the state equation and fully parameterized variance specifications.
– Generate one-step ahead, filtered, or smoothed signals, states, and errors.
– Examples include time-varying parameter, multivariate ARMA, and quasilikelihood stochastic volatility models.

Testing and Evaluation:
– Actual, fitted, residual plots.
– Wald tests for linear and nonlinear coefficient restrictions; confidence ellipses showing the joint confidence region of any two functions of estimated parameters.
– Other coefficient diagnostics: standardized coefficients and coefficient elasticities, confidence intervals, variance inflation factors, coefficient variance decompositions.
– Omitted and redundant variables LR tests, residual and squared residual correlograms and Q-statistics, residual serial correlation and ARCH LM tests.
– White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey and Glejser heteroskedasticity tests.
– Stability diagnostics: Chow breakpoint and forecast tests, Quandt-Andrews unknown breakpoint test, Bai-Perron breakpoint tests, Ramsey RESET tests, OLS recursive estimation, influence statistics, leverage plots.
– ARMA equation diagnostics: graphs or tables of the inverse roots of the AR and/or MA characteristic polynomial, compare the theoretical (estimated) autocorrelation pattern with the actual correlation pattern for the structural residuals, display the ARMA impulse response to an innovation shock and the ARMA frequency spectrum.
– Easily save results (coefficients, coefficient covariance matrices, residuals, gradients, etc.) to EViews objects for further analysis.

See also Estimation and Systems of Equations for additional specialized testing procedures.

Forecasting and Simulation:
– In- or out-of-sample static or dynamic forecasting from estimated equation objects with calculation of the standard error of the forecast.
– Forecast graphs and in-sample forecast evaluation: RMSE, MAE, MAPE, Theil Inequality Coefficient and proportions
– State-of-the-art model building tools for multiple equation forecasting and multivariate simulation.
– Model equations may be entered in text or as links for automatic updating on re-estimation.
– Display dependency structure or endogenous and exogenous variables of your equations.
– Gauss-Seidel, Broyden and Newton model solvers for non-stochastic and stochastic simulation. Non-stochastic forward solution solve for model consistent expectations. Stochasitc simulation can use bootstrapped residuals.
– Solve control problems so that endogenous variable achieves a user-specified target.
– Sophisticated equation normalization, add factor and override support.
– Manage and compare multiple solution scenarios involving various sets of assumptions.
– Built-in model views and procedures display simulation results in graphical or tabular form.

Graphs and Tables:
– Line, dot plot, area, bar, spike, seasonal, pie, xy-line, scatterplots, bubbleplots, boxplots, error bar, high-low-open-close, and area band.
– Powerful, easy-to-use categorical and summary graphs.
– Auto-updating graphs which update as underlying data change.
– Observation info and value display when you hover the cursor over a point in the graph.
– Histograms, average shifted historgrams, frequency polyons, edge frequency polygons, boxplots, kernel density, fitted theoretical distributions, boxplots, CDF, survivor, quantile, quantile-quantile.
– Scatterplots with any combination parametric and nonparametric kernel (Nadaraya-Watson, local linear, local polynomial) and nearest neighbor (LOWESS) regression lines, or confidence ellipses.
– Interactive point-and-click or command-based customization.
– Extensive customization of graph background, frame, legends, axes, scaling, lines, symbols, text, shading, fading, with improved graph template features.
– Table customization with control over cell font face, size, and color, cell background color and borders, merging, and annotation.
– Copy-and-paste graphs into other Windows applications, or save graphs as Windows regular or enhanced metafiles, encapsulated PostScript files, bitmaps, GIFs, PNGs or JPGs.
– Copy-and-paste tables to another application or save to an RTF, HTML, LaTeX, PDF, or text file.
– Manage graphs and tables together in a spool object that lets you display multiple results and analyses in one object

Commands and Programming:
– Object-oriented command language provides access to menu items.
– Batch execution of commands in program files.
– Looping and condition branching, subroutine, and macro processing.
– String and string vector objects for string processing. Extensive library of string and string list functions.
– Extensive matrix support: matrix manipulation, multiplication, inversion, Kronecker products, eigenvalue solution, and singular value decomposition.

External Interface and Add-Ins:
– EViews COM automation server support so that external programs or scripts can launch or control EViews, transfer data, and execute EViews commands.
– EViews offers COM Automation client support application for MATLAB® and R so that EViews may be used to launch or control the application, transfer data, or execute commands.
– The EViews Microsoft Excel® Add-in offers a simple interface for fetching and linking from within Microsoft Excel® (2000 and later) to series and matrix objects stored in EViews workfiles and databases.
– The EViews Add-ins infrastructure offers seamless access to user-defined programs using the standard EViews command, menu, and object interface.
– Download and install predefined Add-ins from the EViews website.

[ad_2]

لینک منبع

نرم‌افزار فیلتر و تنظیم حالت‌های مختلف سکوت (برای اندروید) – Silent Manager 3.7 Android

[ad_1]


دانلود نرم‌افزار فیلتر و تنظیم حالت‌های مختلف سکوت (برای اندروید)

Silent Manager 3.7 Android

 


 


نرم‌افزار فیلتر و تنظیم حالت‌های مختلف سکوت (برای اندروید) - Silent Manager 3.7 Android


 
همه ما تجربه استفاده از حالت سکوت گوشی‌مان را داشته‌ایم. از حالت سکوت یا همان سایلنت معمولاً زمانی استفاده می‌کنیم که در جلسات مختلف حضور داشته و نمی‌خواهیم صدایی از گوشی بلند شود.

همان‌طور که می‌دانید با قرار دادن گوشی در حالت سکوت، تمامی صداهای گوشی قطع شده و در هیچ شرایطی از آن صدایی نخواهید شنید. اما ما برایتان یک نرم‌افزار برای مدیریت و تنظیم حالت‌های مختلف سایلنت را سراغ داریم.

Silent Manager” نرم‌افزاری برای مدیریت حالت سکوت می‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید حالت سکوت را برای برخی قسمت‌های گوشی فعال و بعضی دیگر غیرفعال کنید.

برای مثال اگر می‌خواهید در صورت دریافت تماس از سوی یک مخاطب خاص، صدای آن را در حتی در حالت سایلنت بشنوید، می‌توانید از این نرم‌افزار استفاده کنید.

این برنامه اندرویدی دارای گزینه‌های متعددی برای سفارشی‌سازی و تنظیم حالت سکوت می‌باشد.

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.


نرم‌افزار فیلتر و تنظیم حالت‌های مختلف سکوت (برای اندروید) - Silent Manager 3.7 Android


 


نرم‌افزار فیلتر و تنظیم حالت‌های مختلف سکوت (برای اندروید) - Silent Manager 3.7 Android


 


نرم‌افزار فیلتر و تنظیم حالت‌های مختلف سکوت (برای اندروید) - Silent Manager 3.7 Android


 مهم ترین ویژگی های نرم افزار Silent Manager :

– نرم‌افزاری برای مدیریت و تنظیم حالت سکوت

– امکان فعال/غیرفعال سازی حالت سکوت در قسمت‌های مختلف گوشی

– امکان فعال کردن صدای زنگ برای یک مخاطب با وجود حالت سکوت

– کاربری آسان و ساده

مهم ترین تغییرات نسخه 3.7 :

– بهبود عملکرد کلی نرم افزار

– رفع برخی اشکالات نسخه قبلی نرم افزار


 


 

( بدون کامنت – اولین کامنت را شما بنویسید )

[ad_2]

لینک منبع

دانلود GPS Navigation & Maps Sygic 17.2.4 – بهترین مسیریاب اندروید + آفلاین

[ad_1]

Sygic: GPS Navigation Android

Sygic: GPS Navigation v117.2.4 Full Cracked – دانلود برنامه مسیریابی قدرتمند سایجیک اندروید
فایل نصبی کرک شده + سخنگوی فارسی + نقشه ایران 2017 – تست شده و بدون مشکل

GPS Navigation & Maps Sygic Full Unlocked – مسیر یاب سایجیک بهترین، محبوب ترین و کاربردی ترین نرم افزار مسیریابی به صورت آفلاین در جهان برای اندروید می باشد که با بیش از 500،000،000 دانلود از گوگل پلی توسط کاربران سراسر جهان به عنوان محبوب ترین نرم افزار GPS آفلاین در مارکت گوگل انتخاب شده است! این اپلیکیشن نقشه ی شهرها و کشورهای مختلف را با بهترین کیفیت ممکن برروی اسمارت فون شما به نمایش می گذارد و برای مشاهده ی نقشه ها نیازی به اتصال اینترنت نخواهد بود. این برنامه به صورت کاملا رایگان عرضه می شود و قابلیت استفاده به صورت نامحدود را به شما می دهد و نقشه ی شهرهای ایران از جمله شیراز ، تهران ، اصفهان ، مشهد و … را شامل می شود. شما قادرید نقشه دلخواه از شهرها و کشورهای جهان را به همراه صدای صوتی زدن یا مرد وارد اپلیکیشن کنید و از داشتن یک مسیریاب کم نظیر لذت ببرید! اگر به دنبال یکی از بهترین و کامل ترین نرم افزارهای مسیریاب اندروید هستید پیشنهاد می کنیم سایجیک را امتحان بفرمایید! این نسخه جدیدترین ورژن این برنامه ی کاربردی است که امروز در مارکت برای اندروید منتشر شده است و از ویژگی های ان می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • نمایش نقشه ی شهرهای مختلف با کیفیت عالی
 • نمایش نقشه شهرها و مکان ها به صورت سه بعدی
 • نمایش نام خیابانها و کوچه ها و هشدارهای ترافیکی
 • نمایش دوربین های سرعت و اخطار در مورد سرعت غیرمجاز
 • هشدار دهی در مورد تغییر حد سرعت مجاز در هر محدوده
 • سه حالت نمایش مسیر
 • علامت گذاری مکانهای مورد علاقه
 •  قابلیت ذخیره سازی نقشه ها بر روی دستگاه
 • قابلیت آپدیت رایگان و سریع نقشه ها
 • قابلیت افزودن دوستان به روی نقشه
 • راهنمای مسیر به طور صوتی و راهنمای گویا به زبان فارسی
 • مسیر یابی به صورت صوتی
 • امکان جست و جو به صورت فارسی و فینگلیش
 • نمایش بسیاری از رستوران ها ، پمپ بنزین ها ، پارک ها ، بیمارستان ها و مدرسه ها
 • قابلیت اجرا برروی تبلت ها

قطعا Sygic: GPS Navigation بهترین نرم افزاری جی پی اس برای اندروید می باشد که آن را به تمام کاربران اندرویدی پیشنهاد می کنیم. شما می توانید با لینک مستقیم فایل دیتا ، فایل نصبی و نقشه ی آفلاین شهرهای ایران را از فارسروید برای تبلت و اسمارت فون اندرویدی خود دریافت کنید ؛ نسخه ما نسخه آنلاک شده و کامل برنامه است که با نسخه رایگان موجود در گوگل پلی تفاوت دارد .

 تغییرات نسخه ی v17.2.4:

* ویژگی های جدید + رفع مشکلات مختلف برنامه و بهبود عملکرد

 

دانلود Sygic: GPS Navigation - بهترین مسیریاب اندروید + آفلاین

 

 

 آموزش نصب کامل برنامه GPS Navigation & Maps Sygic :

مرحله ی اول :  فایل دیتای برنامه را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید. پوشه ی Sygic را ROOT در حافظه داخلی (جایی که پوشه های Android و … وجود دارد) بریزید.

مرحله ی دوم : فایل apk برنامه را دانلود و نصب کنید .

مرحله ی سوم : نرم افزار سایجیک را اجرا کنید و از تمام امکانات آن لذت ببرید!

 

توضیحات تکمیلی Sygic: GPS Navigation :

– اگر دیتابیس توسط نرم افزار شناسایی نشد با خطای دانلود از گوگل پلی مواجه می شوید ؛ دیتا باید دقیقا در حافظه دستگاه کپی شود.

– نرم افزار Map Downloader برروی کامپیوتر نصب می شود و با ان می توانید نقشه کل کشورهای جهان را دریافت کنید.

– دیتابیس شامل نقشه ایران، سخنگوی فارسی و … است.

– از بهراد عزیز بابت در اختیار قرار دادن نقشه 2017 سپاسگزاریم .

– برای کاهش حجم دیتابیس ؛ سخنگوی دیگر زبان ها (که ضروری هم نیستند) حذف شده است.

 

[ad_2]

لینک منبع

دانلود CorelDRAW Graphics Suite 2017 v19.1.0.419 – نرم افزار طراحی گرافیکی برداری کورل دراو

[ad_1]

طراحی 2 بعدی
CorelDRAW-Graphics-Suite-2017

CorelDRAW نرم افزاری قدرتمند به منظور طراحی گرافیکی میباشد. این نرم افزار به همراه محیط گرافیکی قدرتمند ، ابزار طراحی گرافیکی حرفه ای ، ابزار ویرایش عکس و نرم افزار طراحی وب سایت خود ، تمام چیزیست که شما برای افزایش خلاقیت در طراحی به آن نیاز دارید. استفاده از Help های داخلی CorelDRAW Graphics Suite ، ویدئوهای آموزشی و قالب های از پیش طراحی شده و کاملا حرفه ای آن ، به شما در افزایش کارآیی و آسودگی کار کمک خواهند کرد. بدین ترتیب می توانید زیباترین لوگوها و نشانه ها برای وبسایت ، گرافیک وب ، بیلبورد ، پوستر و دیگر طرح های گرافیکی را خلق کنید. CorelDRAW Graphics Suite برای طراحی تصاویر وکتور (برداری) و صفحه بندی کاربرد دارد. شما به کمک ابزار طراحی و مسیریابی آن می توانید تصاویر وکتور با کیفیت را خلق کنید. قابلیت های ویرایش عکس و نرم افزار طراحی وبسایت این مجموعه نیز بسیار قدرتمند و بی نظیر می باشند.

نرم افزارهای این مجموعه عبارتند از :
– CorelDRAW® : نرم افزار طراحی برداری و صفحه بندی.
– Corel® PHOTO-PAINT™ : نرم افزار حرفه ای ویرایش عکس.
– Corel® PowerTRACE™ : ابزار مسیریابی دقیق برای تبدیل Bitmap به وکتور.
– Corel® Website Creator™ : نرم افزاری قدرتمند برای طراحی وبسایت های حرفه ای.
– Corel CAPTURE™ : ابزار عکس برداری از صفحه نمایش با یک کلیک.
– Corel® CONNECT™ : جستجو کننده سریع محتوا.
– PhotoZoom Pro 2 : پلاگین قدرتمند برای بزرگنمایی تصاویر دیجیتال.
– ConceptShare : ابزار همکاری آنلاین.

محتوای گرافیکی این مجموعه عبارتند از :
– 10000 کلیپ آرت و عکس دیجیتال با کیفیت.
– 1000 عکس حرفه ای و با رزولوشن بالا.
– 1000 فونت OpenType شامل فونت های حرفه ای مانند Helvetica.
– 350 قالب حرفه ای از پیش طراحی شده.
– 800 فریم و الگو.

دانلود CorelDRAW Graphics Suite :

Download

 • پسورد:www.p30world.com

 • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده کنید
 • فایل های چند بخشی را بصورت کامل ( همه بخش ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس همه را انتخاب ، راست کلیک و گزینه اکسترکت را کلیک کنید
 • برای باز کردن فایل های فشرده RAR و Zip از نرم افزار Winrar یا نرم افزار Winzip استفاده کنید
 • برای کار با ایمیج و فایل های ISO از نرم افزار PowerISO یا نرم افزار UltraISO  استفاده بفرمایید
 • بحث و گفتگو درباره این نرم افزار در انجمن های تخصصی پی سی ورلد
 • در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید
 • با عضویت در خبرنامه ، جدیدترین نرم افزار ها و مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید .

[ad_2]

لینک منبع

دانلود ProDAD ProDrenalin 2.0.28.1 – نرم افزار بهبود و افزایش کیفیت ویدئو ها

[ad_1]

ProDAD-ProDrenalin

ProDAD ProDrenalin نرم افزار حرفه ای برای ویرایش و بهبود فایل های ویدیویی است. این نرم افزار بهمراه خود قابلیت هایی را از قبیل امکان حذف Fisheye ، چرخش ویدیو، حذف لرزش ویدیو ،تصحیح میزان نور در ویدیو ، تنظیم میزان نویز و صدا در محیط ویدیو ، کاهش نویز و عوامل نامطلوب فیلم را دارا می باشد. از امکانات دیگر این نرم افزار حرفه ای می توان به ابزارهای کاربردی و تاثیرگذار آن به منظور ایجاد یک ویدیوی خلاقانه اشاره نمود.

برخی از امکانات نرم افزار ProDAD ProDrenalin :
– حذف خودکار ناصافی های تصاویر و ویدیوها
– قابلیت تثبیت ویدیو و حذف لرزش دوربین
– پردازش دسته ای چندین کلیپ ویدیو
– پشتیبانی از ویدیو های با رزولوشن تا بیش از 4K
– نمایش همزمان کنار به کنار فایل ویدیویی اصلی و بهبود یافته
– پشتیبانی کامل از دوربین های GoPro در رزولوشن های مختلف
– سازگاری با سیستم عامل های Windows 8, Windows 7, Windows Vista
و….

دانلود ProDAD ProDrenalin :

Download

 • پسورد:www.p30world.com

 • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده کنید
 • فایل های چند بخشی را بصورت کامل ( همه بخش ها ) دانلود کنید و در کنار یکدیگر قرار دهید ، سپس همه را انتخاب ، راست کلیک و گزینه اکسترکت را کلیک کنید
 • برای باز کردن فایل های فشرده RAR و Zip از نرم افزار Winrar یا نرم افزار Winzip استفاده کنید
 • برای کار با ایمیج و فایل های ISO از نرم افزار PowerISO یا نرم افزار UltraISO  استفاده بفرمایید
 • بحث و گفتگو درباره این نرم افزار در انجمن های تخصصی پی سی ورلد
 • در صورت مشاهده لینک های معیوب ، موضوع را در بخش نظرات اعلام کنید
 • با عضویت در خبرنامه ، جدیدترین نرم افزار ها و مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید .

[ad_2]

لینک منبع

مقایسه مدل های iMac 2017 [جدول]

[ad_1]

سایز صفحه نمایش21.5 اینچ21.5 اینچ27 اینچنوع صفحه نمایشWidescreenرتینا 4Kرتینا 5Kتعداد پیكسل1080 × 19202304 × 40962880 × 5120روشنایی صفحه نمایش320 Nits500 nits500 nitsكنتراست صفحه نمایش1:10001:12001:1200مدل پردازندهIntel Core i5Intel Core i5
Intel Core i7Intel Core i5
Intel Core i7فركانس پردازنده2.6 گیگاهرتز3.0,3.4 گیگاهرتز
3.6 گیگاهرتز3.4,3.5,3.8 گیگاهرتز
4.2 گیگاهرتزفركانس پردازنده(توربو)3.6 گیگاهرتز4.2 گیگاهرتز4.5 گیگاهرتزهسته پردازنده2 هسته4 هسته4 هستهمقدار رم8,16 گیگابایت8,16,32 گیگابایت8,16,32,64 گیگابایتهارد درایور1 ترابایت1 ترابایتSSD درایور256 گیگابایت256,512 گیگابایت
1024 ترابایت256,512 گیگابایت
1,2 ترابایت Fusion درایور1 ترابایت1 ترابایت1,2,3 ترابایتسرعت هارد درایور5400 دور در دقیقه5400 دور در دقیقه5400 دور در دقیقهسرعت Fusion درایور7200 دور در دقیقه7200 دور در دقیقه7200 دور در دقیقهگرافیكIntel Iris Plus 640Radeon Pro 555
Radeon Pro 560Radeon Pro 570
Radeon Pro 575
Radeon Pro 580رم گرافیكSystem Shared2 گیگا بایت
4 گیگا بایت4 گیگا بایت
4 گیگا بایت
8 گیگا بایتپورت USB4 پورت USB v3.04 پورت 0.USB v3دوربین FaceTimeHD cameraHD cameraHD cameraپورت Thunderbolt2 پورت Thunderbolt v3.02 پورت Thunderbolt v3.02 پورت Thunderbolt v3.0پورت های دیگراسلات SDXC
جك هدفون 3.3 میلی متریاسلات SDXC
جك هدفون 3.3 میلی متریاسلات SDXC
جك هدفون 3.3 میلی متریشبكه Wi-Fi802.11ac802.11ac802.11acبلوتوثنسخه 4.2نسخه 4.2نسخه 4.2متعلقاتMagic Keyboard
Magic Mouse 2
Magic Trackpad 2Magic Keyboard
Magic Mouse 2
Magic Trackpad 2Magic Keyboard
Magic Mouse 2
Magic Trackpad 2سیستم عاملmacOS SierramacOS SierramacOS Sierraنرم افزار های نصب شدهPhotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, KeynotePhotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, KeynotePhotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynoteقیمت 1099 دلار1299 دلار1799 دلار

[ad_2]

لینک منبع

بررسی کامل مدل های جدید iMac اپل

[ad_1]

کنفرانس امسال اپل شب گذشته برگذار شد. در این کنفرانس پیشرفت وتغییرات ۱ساله اپل رونمایی شدو سخت افزار ها وسیستم عامل‌های جدید معرفی شد. سیستم‌های رومیزی اپل، با نام iMac شناخته شده است. امسال ۳ نسل از iMac ها معرفی شد که در بخش ‌های زیر به ترتیب به تحلیل قسمت‌های مختلف می پردازیم.

آی مک وآی مک پرو : طراحی 

در آی مک پرو‌های سیستم حرارتی (خنک کننده) به کلی تغییر کرده است.که به گفته اپل این سیستم با کمتر صدا تا ۸۰ درصد از گرمای تولید شده سخت افزار دستگاه را خنک می کند.

اپل توضیح داد :

ما سیستم حرارتی را به کل تغییر داده ایم و به عملکرد فوق العاده‌ای دست یافتیم. مشتریان ما عاشق محیطی آرام هستند وبا این تغییر، یک گام بزرگ به جلو برداشتیم.

iMac

آی مک وآی مک پرو : صفحه نمایش

صفحه نمایش در آی مک پرو‌های جدید نیز بهبود یافته است. روشنایی تصویر ۴۳ درصد (۵۰۰ nists) افزایش یافته است وقادر است بیشتر از ۱۰ میلیارد رنگ را تولید کند. به گفته اپل استفاده از صفحه نمایش آی مک پرو‌های جدید همانند تجربه نمایش در زندگی واقعی است.

صفحه نمایش ۲۱٫۵ اینچ با رزولیشن ۲۳۰۴ × ۴۰۹۶ و صفحه نمایش ۲۷ اینچ با رزولیشن ۲۸۸۰ × ۵۱۲۰ عرضه می شود.

iMac

آی مک وآی مک پرو : پردازنده

تمام مدل های ۲۱٫۵ و ۲۷ اینچی آی مک پرو از پرندازنده اینتل سری Kaby Lake بهره می برند. پردازنده های سری Kaby Lake اینتل در حالت اجرای عادی در فرکانس ۴٫۲ گیگاهرتز و در حالت اجرای پرقدرت در فرکانس ۴٫۵ گیگاهرتز عمل پردازش را انجام می دهند.

آی مک پرو وپردازنده ها به ۲ دسته حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم میشوند.

پردازنده های غیر حرفه ای :

۲۱٫۵in iMac

۲۷in iMac

پ.ن: BTO : قابل ارتقاء وانتخاب سخت فزار سفارشی هنگام خرید

پردازنده های حرفه ای 

پردازنده هایی که برای مدل های حرفه ای آی مک پرو طارحی شده است از سری Xeon و از تعداد هسته ۸ ، ۱۰ و ۱۸ تشکیل شده اند و به عنوان قدرتمند ترین مک شناخته شده است.این پردازنده‌های توانایی پردازش گرافیکی ۲۲ ترافلاپ را داراست که از عملکرد، ذخیره سازی وبازخوانی پیشرفته بهره می برند. دستگاه‌هایی که از پردازنده Xeon بهره می برند، برای کاربرهای پیچیده مانند طرح های حجیم وپر لایه فتوشاپ، فیلم های ۴K و یا صحنه‌های ۳بعدی با بافت‌های بزرگ طراحی شده و به طور کلی قوی تر وقابل اعتماد تر نسبت به پردازنده ‌های معمولی عمل می کند.

آی مک وآی مک پرو : رم 

اپل برای آی مک‌های جدید مقدار رم ویژه‌ای در نظر گرفته است. مقدار ۳۲ گیگابایت برای مدل‌های ۲۱٫۵ اینچی ومقدار ۶۴ گیگابایت برای مدل ۲۷ اینچی که ۲ برابر مقدار مدل‌های قبلی است و میتواند بهترین عملکرد وبازدهی را به کاربران حرفه ای ارائه دهد. البته این مقدار رم قابل ارتقاء بوده و مک‌های مونتاژ شده اصلی با ظرفیت ۸گیگابایت عرضه می شوند.

نسخه استاندارد آی مک پرو با مقدار رم ۳۲ گیگابایت عرضه می شوند اما تا ظرفیت‌های ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت تاماه دسامبر که عرضه می شود، قابل سفارش است.

آی مک وآی مک پرو : ذخیره سازی

هارد آی مک‌های جدید از سری Fusion Drives طراحی شده است. مقدار فضای ذخیره سازی مدل های آی مک جدید ۱ ترابایت در نظر گرفته شده است و تا ۲ ترابایت بسته به انتخاب مشتری قابل سفارش است. مقدار فضای ذخیره سازی آی مک‌های جدید نیز همانند پردازنده ها در ۲ دسته حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای انتخاب شده است.

ذخیره سازی کاربران غیر‌حرفه ای :

۲۱٫۵in iMac

۲۷in iMac

 • ۳٫۴GHz 1TB Fusion Drive
 • ۳٫۵GHz 1TB Fusion Drive
 • ۳٫۸GHz 2TB Fusion Drive

ذخیره سازی کاربران حرفه ای

مدل استاندارد آی مک پرو با هارد ۱و۲ ترابایتی عرضه می شود و تا ظرفیت ۱ و ۲ ترابایتی SSD قابل افزایش است.

iMac


آی مک وآی مک پرو : گرافیک

گرافیک آی مک‌های جدید به شدت افزایش یافته است که به گفته اپل جهش بزرگی در عملکرد گرفیک انجام داده است. این افزایش باعث ایجاد ۸۰ درصد سرعت بیشتر از نسل‌های قبل است. خبر بزرگ این است که اپل از گرافیک های Radeon Pro استفاده کرده است.

اپل برای آی مک های ۴K از گرافیک‌های Radeon Pro مدل ۵۵۵ و ۵۶۰ با ۴گیگابایت رم استفاده است که ۳ برابر قوی تر از نسل های قبلی است.

گرافیک نسخه استاندارد آی مک پرو مدل های ۵۷۰، ۵۷۵ و ۵۸۰ با مقدار رم ۸گیگابایت در نظر گرفته شده است و توانایی پردازش گرافیکی ۵٫۵ ترافلاپ را داراست. به لطف گرافیک های جدید مدل های آی مک، توانایی اجرای فیلم های واقعیت مجازی تا ۹۰ فریم برثانیه را دارد.

نشانه های حاکی از آن است که اپل برخلاف پیش بینی های خود، میتواند به مبحث واقعیت مجازی وارد شود و با عرضه آی مک های جدید و دارا بودن گرفیک های Radeon Pro اشتیاق خود را به این امر نشان میدهد.

iMac


آی مک پرو جدید به زودی وبه عنوان اولین پیشنهاد با گرافیکی Radeon Pro با مقدار رم ۱۶ گیگابایت عرضه خواهد شد. این گرافیک پیشرفته ترین گرافیک در حال حاضر است و توانایی پردازشی ۱۱ ترافلاپ واقعی را خواهد داشت و برای طراهان ۳بعدی و تولید کننده گان واقیع مجازی تعبیه شده است.

آی مک وآی مک پرو : پورت

 • ۴ پورت Thunderbolt 3 (USB‑C)
 • یک عدد پورت شبکه ۱۰گیگابایتی (اولین دست آورد)
 • ۱ پورت RAID
 • ۱ پورت اتصال هدفون

iMac

آی مک وآی مک پرو : قیمت

قیمت آی مک ۲۱٫۵ اینچی

مشخصات

A

B

C

پردازنده2.3GHz i53.0GHz i53.0GHz i5
رم8GB RAM8GB RAM8GB RAM
ذخیره سازی1TB hard drive1TB hard drive1TB Fusion Drive
گرافیك Iris Plus 640Radeon Pro 555Radeon Pro 560
قیمت1,099 $1,299 $1,499 $

قیمت قطعات سفارشی آی مک ۲۱٫۵ اینچی

مشخصاتمدلقیمت
پردازنده3.6GHz i5228 $
رم16GB RAM228 $
رم32GB RAM
فقط برای مدل 3.4GHz
685 $
ذخیره سازی256GB SSD144 $
ذخیره سازی512GB SSD343 $
ذخیره سازی1TB SSD799 $


قیمت آی مک ۲۷ اینچی

قیمت مدل های 27 اینچی

مشخصات

A

B

C

پردازنده3.4GHz i53.5GHz i53.8GHz i5
رم8GB RAM8GB RAM8GB RAM
ذخیره سازی1TB Fusion Drive1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive
صفحه نمایشRetina 5KRetina 5KRetina 5K
گرافیكRadeon Pro 570Radeon Pro 575Radeon Pro 580
رم گرافیك4GB RAM4GB RAM4GB RAM
قیمت1,749 $1,949 $2,249 $

قیمت قطعات سفارشی آی مک ۲۷ اینچی

مشخصاتمدلقیمت
پردازنده4.2GHz i7228 $
رم16GB RAM228 $
رم32GB RAM685 $
رم64GB RAM1,599 $
ذخیره سازی3TB Fusion Drive114 $
ذخیره سازی512GB SSD228 $
ذخیره سازی1TB SSD685 $
ذخیره سازی2TB SSD1,599


آی مک وآی مک پرو : لوازم همراه

 • Magic Keyboard
 • Magic Mouse 2
 • Magic Trackpad 2
 

[ad_2]

لینک منبع